ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА
ОСВЕДОМЕНОСТ И СЪГЛАСИЕ1. Състезателят декларира, че е пълнолетен и напълно дееспособен.

2. Състезателят декларира, че се намира в добро здравословно състояние и не съществуват специфични здравни проблеми, които да изискват специално внимание и полагане на специални медицински грижи, различни от обичайната медицинска практика.

3. Състезателят приема и разбира, че практикуването на ски и сноуборд спорт в различните им разновидности е опасно и носи множество рискове. Състезателят приема и разбира, че участието в състезания по фрийрайд /извънпистово каране/ и фрийстайл /свободен стил/ носят многократно по- голям риск от обикновеното практикуване на ски и сноуборд спортове. Състезателят осъзнава, че сериозните травми и наранявания са обичайни и често срещани злополуки в този спорт.

4. Състезателят декларира, че е получил личен екземпляр и се е запознал подробно с Правилника за провеждане на състезанието, осъзнава напълно написаното и приема всички отговорности и задължения, записани в него.

5. Състезателят осъзнава и приема да бъде третиран в качеството си на състезател, с всички произтичащи от това последици през цялото време на състезанието- от пристигането му до окончателното приключване на състезанието, включително при подготовката на място, тренировките, огледа на терена, придвижването до старта и пребиваването в района на състезанието, както и при провеждане на състезателните квалификации.

6. Състезателят осъзнава рисковете от евентуални наранявания и травми, от вреди, причинени на имуществото му, както и вреди, причинени на трети лица, произтичащи от всички опасности, присъщи на ски и сноуборд спорта, включително, но не само от промени в метеорологичните условия и в състоянието на снежната покривка, от оголени места, камъни, пънове, дървета и друга растителност, от сблъскване с природни обекти, човешки вещи и други скиори, както и причинени от лична неспособност, неумение или надценяване на собствените възможности. Състезателят е информиран, че тези рискове не са и няма да бъдат покривани от организатора, от негови представители или служители.

7. В изпълнение на декларираното от състезателя, организаторът се освобождава от отговорност за травми и наранявания, причинени на трети лица, както и увреждане на имущество на трети лица, настъпили вследствие участието на състезателя в мероприятието на организатора.

8. Състезателят се съгласява в случай на травми и наранявания да получи неотложна помощ от спешния медицински екип на организатора и при нужда да бъде транспортиран с техническите средства на медицинския екип / реаномобил, хеликоптер/ до избрана от медицинския екип многопрофилна или специализирана болница, където ще може да му бъде оказана помощ, адекватна на състоянието му. Състезателят осъзнава и приема, че с транспортирането му до здравното заведение организаторът се освобождава от отговорност за неговото по- нататъшно състояние. Състезателят приема всички разходи по оказване на неотложна помощ, транспортирането му до лечебно заведение и разходи по лечението му да бъдат покрити от него и от сключените от негово име застраховки за медицински разходи и за злополука.

9. Състезателят се задължава да използва всяка възможност, предоставена му от организатора, както и всеки друг удобен случай да проучи внимателно трасето и склона, подстъпите към трасето и всички съществуващи и евентуални опасности и препятствия, свързани с тях.

10. Състезателят разбира и се съгласява, че сам, доброволно и напълно съзнателно поема всички рискове, свързани с направения от него избор на линия на спускане по трасето на състезанието.

11. Състезателят декларира, че може да борави и ще използва по време на състезанието лични предпазни средства - каска и гръбен протектор, както и средства за лавинна безопасност- лавинен предавател, лавинна сонда и лавинна лопата.

12. Състезателят потвърждава информираността си и своето съгласие всички спорове между него и организатора, свързани с участието на състезателя в мероприятията на организатора, както и всички претенции, свързани с личността на състезателя и произтичащи от персонални травми и наранявания и/ или смърт на състезателя ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ПОД ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

13. Съгласието в предходната точка следва да бъде разглеждано единствено и само като валидна договорна клауза, уреждаща изцяло подсъдността на всички спорове между състезателя и организатора.

14. Нищожността на някоя от клаузите в тази декларация не води до нищожност на други клаузи или на споразумението като цяло.

15. Отношенията между състезателя и организатора възникват на основата на тази декларация и Правилника за провеждане на състезанието "Уайлд райд- Банско' 2005". В тази връзка състезателят носи отговорност за всички неблагоприятни последици, които евентуално могат да настъпят за организатора, състезателя или трети лица от прикриването на факти и обстоятелства, както и от декларирането на неверни такива от страна на състезателя.


Настоящата декларация е изготвена въз основа на образеца на Декларация за осведоменост и съгласие / Release of liability / на Международната асоциaция на свободните скиори /International Free Skiers Association/


НАПЪЛНО РАЗБИРАМ НАПИСАНОТО В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСЪЗНАВАМ И ПРИЕМАМ БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЙНОТО ПОДПИСВАНЕ

................................................................................
ЕГН:..................................., л.к.No:...........................
издадена на:.................... от МВР гр. .........................
с постоянен адрес: ....................................................
................................................................................

Дата: ..............                              Подпис:................


обратно    |    начало